Course categories

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (พื้นฐาน) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิชาการเขียนโปรแกรม(ว21204) This course requires an enrolment keySummary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 วิชาวิทยาการคำนวณ(ว21104) PythonThis course requires an enrolment keySummary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 วิชาวิทยาการคำนวณ(ว21104) PythonThis course requires an enrolment keySummary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 วิชาวิทยาการคำนวณ(ว21104) PythonThis course requires an enrolment keySummary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 วิชาวิทยาการคำนวณ(ว21104) PythonThis course requires an enrolment keySummary
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติม) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ(ว32201)่JavaScriptThis course requires an enrolment keySummary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 วิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(ว32204)E-Commerec CSS JavaScriptThis course requires an enrolment keySummary
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2562(พื้นฐาน) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง23101)Summary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง23101)Summary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง23101)Summary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ง23101)Summary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง23101)Summary
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561(พื้นฐาน) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา2/2561 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ง22102)This course requires an enrolment keySummary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ปีการศึกษา2/2561 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ง22102)This course requires an enrolment keySummary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา2/2561 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ง22102)This course requires an enrolment keySummary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา2/2561 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ง22102)This course requires an enrolment key
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา2/2561 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ง22102)This course requires an enrolment keySummary
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561(พื้นฐาน) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ปีการศึกษา 1/2561 เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ รหัส ว 21103)This course requires an enrolment keySummary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ปีการศึกษา 1/2561 เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ รหัส ว 21103)This course requires an enrolment keySummary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ปีการศึกษา 1/2561 เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ รหัส ว 21103)This course requires an enrolment keySummary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ปีการศึกษา 1/2561 เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ รหัส ว21103)This course requires an enrolment keySummary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 1/2561 เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ รหัส ว21103)This course requires an enrolment keySummary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 1/2561 เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ รหัส ว21103)This course requires an enrolment keySummary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 1/2561 เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ รหัส ว21103)This course requires an enrolment keySummary
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561(เพิ่มเติม) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิชา การสร้าง I-Book ภาคเรียนที่ 2/2561This course requires an enrolment key
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2561(เพิ่มเติม) 
 ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงานThis course requires an enrolment keySummary
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2/2560(พื้นฐาน) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ภาคเรียนที่ 2/2560 รหัสวิชา ง21102This course requires an enrolment keySummary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ภาคเรียนที่ 2/2560 รหัสวิชา ง21102Summary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 2/2560 รหัสวิชา ง21102Summary
 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1/11 ภาคเรียนที่ 2/2560 รหัสวิชา ง21102Summary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 ภาคเรียนที่ 2/2560 รหัสวิชา ง21102Summary
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560(เพิ่มเติม) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/1 รหัส ง20250 ภาคเรียนที่ 2/2560Summary
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2560(เพิ่มเติม) 
 ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 รหัสวิชา ง30256 เลือกเสรี กลุ่มวันจันทร์Summary
 ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 รหัสวิชา ง30256 เลือกเสรี กลุ่มวันพุธSummary
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2560(พื้นฐาน) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1/2560 รหัสวิชา ง21101Summary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1/2560 รหัสวิชา ง21101Summary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 1/2560 รหัสวิชา ง21101Summary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ภาคเรียนที่ 1/2560 รหัสวิชา ง21101Summary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ภาคเรียนที่ 1/2560 รหัสวิชา ง21101Summary
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2560(พื้นฐาน) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 ปีการศึกษา 1/2560 รหัสวิชา ง23102Summary
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ปีการศึกษา 1/2560 รหัสวิชา ง23102Summary